Verklighets kostnader & antal – Prioriteringar & omsorg 2015

Mycket av regeringens budget offentliggörs aldrig, mot bakgrunder av tidigare satsningar redovisas också hur det har sett ut. Ofta hör man i allmänhet endast det regeringen vill att allmänheten ska höra, i synnerhet når inte ens den informationen fram till en hel del människor liksom områden. Många som läser denna blogg tillhör också den kategorin som inte minst tack vare, på grund av -och genom “Bylund & Bieler” har fått upp ögonen för –och dels förstått mer av svensk politik, men inte minst vad SD är, står för samt vill – egentligen och på riktigt – för Sverige. Utan förlegade grundlösa anklagelser, lika okunniga som fördomsfulla uppfattningar om att det inte skulle vara ett demokratiskt parti med en fullt ut demokratisk politik, om än konservativ. Vilket endast det kan förstås vara “hemskt” i ett samhällspolitiskt klimat som är mer rädd för att uppfattas fel än säga fel och lätt kan anklaga även en liberal för att vara “fascist”. Igår kunde Sverige se Jimmie Åkesson genomföra någonting som vare sig ministrar eller någon partiledare inom de ”etablerade” partierna har gjort. Jimmie Åkesson var helt ointresserad av att veta hur torget såg ut i en av Sveriges mest segregerade utanförskapsområden, för att sedan lämna så fort Expressen eller Aftonbladet tagit sin bild. Precis som Paula Bieler begav sig de båda ensamma, utan medialt släptåg för att – på riktigt – och personligen träffa lokalbefolkningen i områdena för att höra om hur de upplever sin verklighet, miljö och sitt liv i Sverige.

Paula Bieler besökte samma område på självaste valdagen 2014 – som enda rikskända Riksdagsledamot samt riksdagspartis Partistyrelsemedlem, medan alla andra, ”etablerade” partier som säger sig ”bry sig allra mest”, skickade okända mer lokala företrädare. Deras profilerade Riksdagsledamöter och/ eller politiska talespersoner hade inte helt omöjligt fullt upp med att besöka samt dricka kaffe hos –och med de som redan applåderar de. Jimmie besökte igår en man som lever i ett segregerat utanförskapet och oavsett applåder handlade mötet om att få redan Jag har själv både upplevt, som under min korta tid inom ”etablerade”, också både kritiserat som ifrågasatt de. Dels pga den stora oviljan bland ”etablerade” av att sätta sin fot i dessa områden, använda rasism för att bekämpa rasism och helt skydda destruktiva miljöer som både de Paula och Jimmie träffade tvingas leva i, vare sig de vill det eller inte.

Vad de vidare har gemensamt, precis som mig själv under hela uppväxten i grannområdena samt unga vuxna liv, fram tills jag själv sökte mig till politiken var också en total avsaknad, förståelse eller insyn i den. Få vet tyvärr om vad som faktiskt sker eller vilka som står för vad. Med denna vetskap känner också inte minst både vänstern men även Alliansens ”etablerade” att de kan säga vad som helst – så länge det låter bra, utan att någon tittar närmare på hur det faktiskt ser ut. Men samma mentalitet som regeringen nu har i ett av dessa områden, skulle ingenting annat än en flytt vara önskvärt. Vi pratar om en politik där alla som är födda i landet eller kom till landet ”igår” – egna medborgare – helt glöms bort till förmån för de som ska komma ”i morgon”. Med så galet mycket pengar som går till mottagande av nyanlända samt ensamkommande – där vem som helst själv får bestämma sin ålder, namn, bakgrund, flykt samt historik – går knappt en bråkdel av dessa till egna äldre, skola, försvar, (missbruks)vård eller med egna medborgare i fokus!

Personligen är jag av uppfattningen att när utanförskapet gått från att vara 3 områden för 16 år sedan, idag landat i ca 200 – med växande parallella samhällen, värderingsskillnader –och konflikter måste man stänga av kranen för att ösa ur vattnet. Ingen skulle i något annat sammanhang se översvämmade och överbelastade samhällen, där till och med svenska elever uppmanas ta med egna pennor & sudd, må bra av att vrida upp kranen för att ösa på med mer av samma. Igår släppte så regeringen sin budget för 2017. Långt ifrån allting hur mycket vad har kostat eller hur mycket pengar de avser att lägga når utanför Riksdagens väggar – men hela budgeten finns att ladda ner, och jag uppmanar alla att ladda ner höstbudgeten som regeringen föreslagit för 2017 -och själva sätta sig in i (sina intresserade) områden för att också förstå mer än att lyssna till ”alla andra”. Jag kommer även sprida SD´s skuggbudget här när den släpps.

Inför 2015 beräknade Migrationsverket att behovet av platser för anvisning av ensamkommande barn 4850 asylplatser. I beräkningen låg en buffert på 20 % med anledning av att antalet asylsökande ensamkommande barn ökade med 80% i jämförelse med 2014. Under sommaren och hösten 2015 ökade antalet ensamkommande som sökte asyl kraftigt. Sammantaget sökte närmare 35,400 ensamkommande barn asyl i Sverige, vilket kan jämföras med drygt 7.000 året innan. Uppgifterna om hur många som deltar i samhällsorientering utanför etableringsuppdraget är osäkra, men indikerar att deltagandet är lågt. Under perioden 1 oktober 2014 till 31sep 2015 uppskattas antalet deltagare utanför etableringsuppdraget ha uppgått till endast 900 personer. Något fler kvinnor än män. Utgifterna har fortsatt öka jämfört med tidigare år. Migrationsverket och länsstyrelserna betalade under 2015 ut 8,9 miljarder kronor jämfört med 6,9 miljarder kronor 2014 och 5,5 miljarder 2013 i ersättningar till kommuner och landsting för flyktingmottagande.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) fördelar stöd till organisationer bildade på etnisk grund. Syftet med stödet är att stärka organisationernas egna initiativ och verksamheter kring kultur, språk och identitet samt delaktighet i samhället. Under 2015 har 56 organisationer fått del av stödet vilket är två fler jämfört med 2014. Stödet uppgår årligen till totalt 19 miljoner kronor. De allra flesta som vare sig känner till föreningarna, vistas i de eller har arbetat i den sociala ideella sektorn vet en sak – etniska, nationella eller religiösa föreningar bidrar mer till att öka på segregationen än att minska den, där dels landsmän dras till landsmän och där även konfliktgrunder kan uppstå av intolerans mellan invandrade folkgrupper av religiösa, kulturella som etniska skäl.  Varför svenska medborgare skulle lära andra länders språk, kulturer, samhällen och värden – i synnerhet när Sverige är så pass frånvarande som det är i allt detta är helt obegripligt. Vore det inte bättre om svenska föreningar snarare existerade för både nyanlända som ensamkommande att ta del av svensk kultur, språk, mat, samhälle och lära samt gå emot att bli en del av det nya landet mer än att fastna i det gamla, med ett liv i det nya. Det sägs att det är mångsidigt att kunna fler kulturer, språk och samhällskoder – varför utgör Sverige och svenska något som helst undantag?

Kommunerna har sedan 2013 möjlighet att enskilt eller tillsammans med organisationer i civilsamhället söka medel för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. Länsstyrelserna har under 2015 disponerat totalt 51 miljoner kronor för ändamålet.  Under 2015 blev 51 000 nyanlända mottagna i landets kommuner. Av dessa var 3 800 ensamkommande barn. Jämfört med 2014 är det ca 5 400 fler mottagna och jämfört med 2013 ca 17 400 fler. Andelen personer från Migrationsverkets anläggningsboenden (ABO) respektive från s.k. eget boende (EBO) motsvarar 2014 års nivå. Antalet från EBO utgör 51 procent av det totala antalet mottagna nyanlända. Mottagandet av ensamkommande barn med uppehållstillstånd har jämfört med 2014 ökat med ca 400 barn. Majoriteten av de mottagna ensamkommande barnen under 2015 var pojkar och 22 procent var flickor, vilket är samma andel som 2014. Könsfördelningen fortsätter att vara ojämn och är oförändrad jämfört med 2014.

Inför 2015 beräknade Migrationsverket att behovet av platser för anvisning av ensamkommande barn var 4 850 asylplatser. I beräkningen låg en buffert på 20 procent med anledning av att antalet asylsökande ensamkommande barn ökade med 80 procent under 2014 i jämförelse med föregående år. Under sommaren och hösten 2015 ökade antalet ensamkommande barn som sökte asyl i Sverige mycket kraftigt. Sammantaget sökte närmare 35 400 ensamkommande barn asyl i Sverige under 2015, vilket kan jämföras med drygt 7 000 året innan. Utgifterna har fortsatt att öka jämfört med tidigare år. Migrationsverket och länsstyrelserna betalade under 2015 ut 8,9 miljarder kronor jämfört med 6,9 miljarder kronor 2014 och 5,5 miljarder kronor 2013 i ersättningar till kommuner och landsting för flyktingmottagande. Schablonersättning betalas ut per mottagen person och avser kostnader för bl.a. mottagande i samband med bosättning, skola, förskola, sfi, samhällsorientering, tolkar och kommunala insatser som underlättar etablering. 2015 var schablonersättningen 83 100 kronor per person t.o.m. 64 års ålder respektive 52 000 kronor per person fr.o.m. 65 år och äldre. Från och med 2016 har schablonersättningen höjts till 125 000 respektive 78 200 kronor. Under 2015 utbetalades 3,4 miljarder kronor i schablonersättning, vilket är 0,9 miljarder kronor mer än 2014 och 2,2 miljarder kronor mer än 2013. Schablonersättningar utgjorde 38% av utgifterna på anslaget, 3 procentenheter mer än 2014. Ökningen som beror på det ökade mottagandet.

Under 2015 utbetalades 4,4 miljarder kronor vilket är 1 miljard kronor mer än 2014. Ersättningar för mottagandet av ensamkommande barn och unga svarade för 49 procent av utgifterna under 2015 och utgjorde den största utgiftsposten på anslaget. Jämfört med 2014 ökade andelen med 0,4 procentenheter. Som andel av de totala utgifterna var de dock fortfarande lägre jämfört med 2012 och 2013. Huvudskälet till att utgifterna har ökat är att betydligt fler ensamkommande barn har tagits emot i kommunerna under 2014 och 2015 jämfört med tidigare år. Ersättning för stöd och service och hälso- och sjukvård avser kostnader för varaktig sjukvård. Ersättning kan också lämnas för hälsoundersökning som görs inom 12 månader från kommunmottagandet om personen inte har genomgått en hälsoundersökning tidigare. Under 2015 utbetalades 234 miljoner kronor – vilket utgjorde 33 procent av övriga ersättningar. Hyreskostnader avser ersättning för kostnader för bostäder som kommunen har haft innan en nyanländ flyttat in och syftar till att underlätta kommunernas mottagande. 1,6 miljoner kronor utbetalades under 2015 för hyreskostnader. ”Ersättning för vissa särskilda kostnader” avser ersättning för kostnader i samband med mottagandet av vidarebosatta flyktingar. Utöver detta kan kommuner och landsting ansöka hos Migrationsverket om ersättning för vissa särskilda kostnader som inte kan ersättas på annat sätt. Under 2015 ansökte kommuner och landsting om ca 190 miljoner kronor. Totalt beviljades 100 miljoner kronor i ersättning.

Under 2015 utbetalades etableringsersättning till i genomsnitt ca 41 400 personer per månad, varav ca 16 400 kvinnor och 25 000 män. Antalet personer med etableringsersättning ökar kontinuerligt och i december utbetalades etableringsersättning till ca 46 700 personer, varav ca 18 400 kvinnor och 28 300 män. Medelersättningen under 2015 var 6 230 kronor per person och månad. Medelersättningen var något lägre för kvinnor än för män. Utöver detta utbetaldes under 2015 etableringsersättning till de som hade rätt till detta på ca 11 900:- / hushåll med hemmavarande barn. I december utbetalades etableringstillägg till ca 13 300 hushåll. Medelbeloppet för etableringstillägg var 2 305 kronor per person och månad under 2015. Under 2015 utbetalades bostadsersättning till ca 8 500 ensamstående utan hemmavarande barn. I december utbetalades bostadsersättning till ca 9 700 ensamstående utan hemmavarande barn. En övervägande andel (80 procent) av de som fick bostadsersättning under 2015 var män. Medelbeloppet för bostadsersättningen var 2 483 kronor per person och månad under 2015. Kvinnor hade ett något lägre medelbelopp än män.

Hur ser det då ut i verklighetens med samhällsorienteringen samt språkinlärningen? Under 2015 var intresset för att genomgå detta lika lågt som deltagandet och frånvarande som kraven om att lära språk samt samhällsorientering. Sfi ges i fyra kurser, från A till D, där D är den högsta kursen. Av dem som studerade sfi under 2015 deltog det stora flertalet i kurs A-C. Endast en mindre andel, 12 procent, deltog i kurs D. Av dem som hade en etableringsplan under 2015 deltog 27 procent i samhällsorientering. Antalet personer i etableringsuppdraget fortsatte att öka under 2015 till följd av den ökade flyktinginvandringen. Den stora ökningen av antalet asylsökande under hösten 2015 hann  inte få någon påverkan på Arbetsförmedlingens verksamhet under året, eftersom det kraftiga inflödet av asylansökningar gjorde så att Migrationsverket inte hade möjlighet att avgöra dessa asyl- ärenden före årsskiftet. Under 2015 tillkom i genomsnitt drygt 2 300 personer per månad i etableringsuppdraget och 1 500 personer per månad lämnade uppdraget.

Under 2015 hade – totalt – 63 000 personer en etableringsplan. 2014 tog Sverige emot 81 301 flyktingar, 2015; 162. 877 och hittills under 2016 har ca 20 000 anlänt (beräknad ca 100 000)
Vilket i verkligheten och praktiken innebär att, av över 250 000 har 63 000 en s.k. ”etableringsplan”, såvida det inte endast tar månader eller rent av veckor för just dagens nyanlända att etablera sig i Sverige när det inte har etablerats på över 10 år för rätt så många anlända ”igår”. Givetvis plus en liten del minus av faktorer. Ökningen av utflödet till nystartsjobb var dock betydligt större bland män än bland kvinnor. Det är – genomgående – en betydligt lägre andel kvinnor än män som har olika former av arbete efter etableringsuppdraget och skillnaderna har ökat jämfört med 2013 och 2014. Andelen som studerar efter etableringsuppdraget var 7 procent under 2015, och därmed i princip oförändrad jämfört med 2013 och 2014. Studier kan avse både högskolestudier och studier inom kommunal vuxenutbildning.

Av dem som lämnade etableringsuppdraget under 2015 var 50 procent inskrivna i arbetsmarknadspolitiska program 90 dagar efter avslutad etableringsplan, varav nästan alla i jobb- och utvecklingsgarantin eller i jobbgarantin för ungdomar. Med ”Arbetsmarknadspolitiska program”, som ofta döps om till att låta lite mer än vad det är – kan innebär allt från måla stolsben, skruva loss –och tillbaka skruvar, lära sig hur dammsugare fungerar till att besöka en handläggare en timme om dagen. Syftet med hemutrustningslånen är att nyanlända flyktingar ska få möjlighet att utrusta och möblera sin bostad när de blir mottagna i en kommun. Dock avser inte denna möjlighet för svenska medborgare – inte ens, exempelvis studerande och/ eller ungdomar som ska flytta hemifrån första gången, hemlösa eller tillfrisknade medborgare från missbruk, psykisk ohälsa eller annat lidande. Inte heller avser detta tjejer och kvinnor som levt under våld eller annat förtryck samt lämnar skyddade boenden, exempelvis. Möjligheterna till att låna till sig av staten för att möblera sin första lägenhet ges enbart icke medborgare.

Under 2015 utbetalades 197 miljoner kronor i lån till 13 400 låntagare vilket är 26 miljoner kronor mer jämfört med 2014 och 91 miljoner kronor mer jämfört med 2013. Ökningen beror
på att fler nyanlända flyktingar har tagits emot i kommunerna under 2015 jämfört med 2014 och antalet beviljade lån under 2015 ökade med ca 15 procent jämfört med 2014 och med ca
86 procent jämfört med 2013. 26 procent av de nyanlända som mottagits i en kommun beräknas ha ansökt om lån under 2015 jämfört med 25 procent under 2014. Antalet låneberättigade har
mellan 2014 och 2015 ökat med 13 procentenheter. Fördelningen mellan lån för omöblerad respektive möblerad bostad är relativt konstant men andelen lån för omöblerad bostad har minskat något mellan 2014 och 2015, från 90 till 88 procent. Utestående fordran för hemutrustningslånen uppgick per den 31 december 2015 till 1,5 miljarder kronor. På andra håll i landet blir elever uppmanade att ta med egna pennor, miniräknare och sudd, barn med speciella handikapp och behov nekas placering för dessa skolor och instanser med motivationen det vara ”för dyrt”. Missbrukare som halkat in i livsförödande missbruk för hela familjen och inte minst det egna livet nekas vårdplatser och har sedan länge hunnit dö i väntan. Många behandlingshem, för att inte säga samtliga, i Stockholm har antingen lagts ner eller blivit hem för nyanlända.

Kvinnor och män med psykisk ohälsa ges ingen hjälp alls, som ett eget experiment fick vi vänta i över 4 veckor under en akut tid då måendet var som allra värst och tungt för personen, som god man för en nyanländ fick samma problematik, på samma vårdcentral men inte lika akut tid dagen efter. Man kan och får givetvis tycka precis vad man vill om detta. Men det är få nationer i världen som åsidosätter egna medborgare på samma vis som vår regering anser vara ok. Dock är jag övertygad om, att samma mentalitet bland dessa i egna hem och gentemot egna familjer skulle resulterat i en sak rätt fort – skilsmässa! I alla andra sammanhang – I allt ifrån förortsområden till politiska organisationer, arbetsplatser, fotbollslag, familjer, grupper, nätverk, gäng, inte minst familj – till en majoritet av världens medborgare i världens flesta nationer skulle ett ord höras som tydligast;
Svek gentemot ”sina egna” som prioriteras, hörs, syns och tänks på allra sist – istället för allra först!

Till och med är det första man hör när man sätter sig i ett flygplan;
-”Vid en nödsituation, sätt på dig och masken först (dvs, hjälp dig själv först), innan du hjälper andra…” Eller, ens kan hjälpa andra!
Då är detta endast några sidor i budgeten samt endast några exempel inom några områden, av alla områden och frågor som berör hela landet samt allt och alla…!

Dela & Diskutera: